جلسه بهاری مجلس ملی از فردا آغاز می شود

جلسه بهاری مجلس ملی از فردا آغاز می شود

[ad_1]

اولین جلسه عمومی جلسه بهار مجلس شورای ملی در اول فوریه برگزار می شود

APA گزارش داد كه طبق آیین نامه داخلی مجلس ملی ، جلسه بهار از اول فوریه آغاز می شود و تا 31 مه ادامه دارد.

اگر اول فوریه در یک روز تعطیل قرار گیرد که روز کاری محسوب نمی شود ، جلسه در اولین روز کاری پس از آن شروع می شود.

کمیته محاسبات و کمیته انضباطی در اولین جلسه جلسه بهاری مجلس مجلسی تشکیل می شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>